Geometryczne stopniowanie prędkości

Cechą charakterystyczną każdej obrabiarki ze zmienną prędkością obrotową wrzeciona jest tzw. zakres regulacji Rn prędkości obrotowej max llmln gdzie: nmax – największa wartość prędkości obrotowej wrzeciona wystę- pująca przy największej (przewidzianej przez konstruktora) prędkości skrawania vmax i najmniejszej średnicy dmin nmin – najmniejsza wartość prędkości obrotowej wrzeciona przy najmniejszej prędkości skrawania vmln i największej średnicy dmax.

więcej

Falistość frezowanej powierzchni

Powierzchnia obrobiona frezowaniem obwodowym charakteryzuje się falistością (rys, 7-5). Nierówności powierzchni o wysokości h pochodzą od posuwu na jedno ostrze (p2) i są to nierówności mniejszego rzędu, natomiast nierówności o wysokości H pochodzą od posuwu na jeden obrót i stanowią faktyczną falistość powierzchni frezowanej, wywołaną głównie biciem trzpienia frezarskiego oraz promieniowym biciem ostrzy freza.

więcej

Ostrzenie wierteł krętych

Wiertła kręte mogą być ostrzone ręcznie lub maszynowo. Ostrzenie ręczne nie daje gwarancji otrzymania pełnej symetryczności obu ostrzy względem osi wiertła. Wiertła kręte ostrzone ręcznie, w porównaniu z wiertłami ostrzonymi maszynowo, szybciej się zużywają i .w większym stopniu „rozbijają” wiercony otwór. Doboru ściernicy oraz warunków szlifowania przy ostrzeniu wierteł można dokonywać na podstawie wytycznych dotyczących ostrzenia noży.

więcej

Skrzynki posuwów

Skrzynki posuwów stanowią w obrabiarkach zespoły robocze o znacznie większej ilości i różnorodności przekładni niż skrzynki prędkości. Wynika to z potrzeby zapewnienia obrabiarkom, a głównie uniwersalnym, dużej liczby posuwów roboczych przypadających na jeden obrót wrzeciona (np. w tokarkach pociągowych dla toczenia gwintów metrycznych, calowych i modułowych) oraz posuwów minutowych (jak np. we frezarkach), a także posuwów przyspieszonych.

więcej

Frezy walcowe

Frezy walcowe (rys. 14-2) mają ostrza tylko na powierzchni walcowej. Długość freza L jest dobierana w zależności od szerokości frezowanej płaszczyzny B, a średnica zewnętrzna d, związana ze średnicą otworu freza d0 – w zależności od trzpienia frezarskiego, na którym umocowany jest frez, oraz od warunków obróbki. Obecnie stosowane frezy mają ostrza śrubowe z dużym kątem pochylenia (najczęściej 45°), co ząpewnia spokojną pracę narzędzia. Frezy walcowe do obróbki szerokich płaszczyzn lub do dużych głębokości frezowania wykonuje się jako frezy zespołowe (rys. 14-2b) z przeciwną zwojnością ostrzy na obu połówkach. Zaletą stosowania takich frezów jest wzajemne zposzenie się sił osiowych występujących na obu częściach freza. Frezy walcowe zespołowe wykonuje się również jako frezy ze wstawianymi ostrzami (rys. 14-2c). Normalne frezy walcowe są wykonywane o średnicach 50-F125 mm, długościach 40-M40 mm i liczbie ostrzy 6-4-18. Frezy walcowe o małych średnicach są wykonywane jako frezy trzpieniowe (rys, 14-2d).

więcej

Płyny obróbkowe – dalszy opis

Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdują emulsje gazowo- -cieczowe. Skuteczność ich działania polega na tym, że znajdująca się w stanie silnego rozpylenia ciecz pada w bardzo drobnych kropelkach na powierzchnie o wysokich temperaturach i wyparowuje, co jest przyczyną pobierania dużych ilości ciepła, a ponadto – dzięki dużej prędkości strumienia – kropelki cieczy mają dużą energię kinetyczną, co umożliwia im wnikanie nawet w bardzo małe szczeliny.

więcej

Zespoły robocze obrabiarki

Zadaniem zespołów roboczych obrabiarki jest przeniesienie ruchu ze źródła napędu (silnika) na ostatnie człony przeznaczone do zamocowania przedmiotu obrabianego lub narzędzia. Przykładem zespołów roboczych tokarki są: wrzeciennik z ostatnim członem – wrzecionem, na którym znajduje się uchwyt do zamocowania wałka toczonego oraz skrzynka posuwowa i suport z ostatnim członem – imakiem nożowym do zamocowania noża tokarskiego. W przypadku frezarki zespołami roboczymi są skrzynka prędkości z wrzecionem, w którym mocowany jest trzpień fre- zarski z narzędziem-frezem, oraz skrzynka posuwowa i mechanizmy napędu stołu, na którym mocowany jest przedmiot obrabiany.

więcej

Wiórkowniki

Wiórkownikami są nazywane narzędzia służące do wykańczającej obróbki kół zębatych w stanie miękkim o modułach 1-4-8 mm. Rozróżnia się wiórkowniki zębatkowe (metoda Michigan Tool) oraz krążkowe (metoda Red Ring).

więcej

Spiekane węgliki metali

Materiał narzędziowy noszący krótką nazwę „węglików spiekanych” jest wytwarzany przez spiekanie w temperaturze 1400-H1600°C zmieszanych i sprasowanych proszków węglików metali trudno topliwyeh, głównie wolframu i tytanu, z metalem wiążącym, którym najczęściej jest kobalt.

więcej

Stale narzędziowe stopowe

Głównymi składnikami stali narzędziowych stopowych są chrom, mangan, wolfram, molibden, wanad i krzem.

Chrom (Cr) zwiększa odporność stali na ścieranie i zmniejsza skłon- ność do odpuszczania, wywołuje drobnoziarnistość struktury i gwałtownie podwyższa hartowność, zwiększa twardość i wytrzymałość.

więcej