Urządzenia do bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej

Urządzenia służące do bezstopniowej regulacji prędkości ruchów głównych i posuwowych można podzielić na: mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne. Urządzeniami mechanicznymi do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej są przekładnie cierne (rys. 19-7). Rysunek a przedstawia przekładnię składającą się z dwóch tarcz z wklęsłymi powierzchniami czołowymi. Ruch obrotowy z jednej tarczy na drugą jest przenoszony przez wahliwe rolki, które można ustawić pod różnym kątem. Przekładnie tego typu, o zmianie wartości przełożenia od 3 do 6,5, są stosowane głównie w obrabiarkach do gładzenia (honowania), jak również w tokarkach o mocach do 25 kW. Rysunek b przedstawia przekładnię z tarczami płaskimi, a rys. c – ze stożkami. W obu odmianach tych przekładni, stosowanych w automatach do napędu wałka rozrządczego, ruch jest przenoszony przez przesuwną rolkę. Na rysunku d jest przedstawiona przekładnia pasowa z tarczami stożkowymi i pasem o przekroju trapezowym. Gdy na jednym wałku tarcze są rozsuwane, to pas zbliża się do osi wałka, pracując na mniejszej średnicy jednocześnie na drugim wałku tarcze zbliżają się do siebie i pas oddala się od wałka. W przekładniach PIV o analogicznej konstrukcji pas zastąpiony jest specjalnym łańcuchem, a tarcze zaopatrzone są w promieniowo nacięte rowTki, do których zagłę- bione są blaszki łańcucha. Inny przykład przekładni ciernej z pochylonym i przesuwnym silnikiem przedstawia rys. e. Przekładnie tego typu są stonowane do napędu wrzecion wiertarek i innych obrabiarek o małej mocy, z pionowym wrzecionem. / '

więcej

Ostrzenie frezów ścinowych

Ostrzenie frezów walcowych z ostrzami ścinowymi odbywa się zasadniczo tylko przez szlifowanie powierzchni przyłożenia ostrzy na uniwersalnych szlifierkach narzędziowych (ostrzarkach). Jedynie w przypadku nadmiernego zużycia ostrzy, łącznie z wykruszeniami krawędzi skrawających, ostrzenie obejmuje również szlifowanie powierzchni natarcia. Szlifowanie powierzchni przyłożenia ostrzy ścinowych może odbywać się czołową powierzchnią ściernicy garnkowej (rys. 14-8a) lub powierzchnią obwodową ściernicy tarczowej (rys. 14-8b). aj b)

więcej

Układ konstrukcyjny obrabiarki

Wszystkie zespoły, mechanizmy, urządzenia i elementy wchodzące w skład obrabiarki tworzą jedną całość konstrukcyjną. Wszystkie te zespoły, mechanizmy, urządzenia i elementy spełniają w obrabiarce określone funkcje i w zależności od tego, do jakich zadań są przeznaczone, można je podzielić na następujące grupy:

więcej

Charakterystyka procesu docierania

Docieranie jest jednym ze sposobów obróbki polegającym na usuwaniu drobnych cząstek materiału obrabianego za pomocą luźnego proszku ściernego. W docieraniu biorą udział dwa przedmioty: docierany i docierający, pokryty pastą powstałą ze zmieszania proszku ściernego z cieczą (najczęściej oleistą).

więcej

Materiały narzędziowe

Materiałami narzędziowymi nazywane są ogólnie te materiały, z których są wykonywane różne narzędzia, m.in. narzędzia skrawające. Narzędzia skrawające o małych wymiarach gabarytowych mają ostrza lub części robocze wykonane najczęściej z tego samego materiału (metalu) narzędziowego co ich korpus lub część chwytowa (narzędzia monometaliczne). Narzędzia o większych wymiarach mają najczęściej tylko ostrza wykonane z materiału narzędziowego, a korpus lub część chwytową z innego materiału konstrukcyjnego (narzędzia bimetaliczne).

więcej

Wyznaczanie zarysu ostrza freza obwiedniowego

Przy projektowaniu freza zarys narzędzia wyznacza się jako obwiednię kolejnych położeń zarysu obrabianego, natomiast podczas obróbki zarys przedmiotu powstaje jako obwiednia kolejnych położeń zarysu narzędzia. Narzędzia obwiedniowe są stosowane do obróbki przedmiotów foremnych, tzn. takich, w których pewien zarys składowy jest powtórzony wielokrotnie na obwodzie przedmiotu. Przykład freza obwiedniowego przedstawia rys. 14-22. ,

więcej

Skrawanie spieków metalowych

Wyrobami ze spiekanych proszków7 metali, zwanych spiekami metalowymi, są w przemyśle motoryzacyjnym: łożyska ślizgowe, krzywki popychaczy, gniazda zaworów, koła zębate pomp olejowych itp. W wyrobach tych na drodze skrawania obrabiane są otwory poprzeczne, rowki smarne i wpustowe, gwinty oraz te powierzchnie, dla których wymagana jest większa gładkość niż możliwa do uzyskania przez prasowanie. Podstawowymi sposobami obróbki skrawaniem tych wyrobów są: toczenie, wiercenie i roz- wiercanie oraz – rzadziej stosowane – frezowanie i szlifowanie.

więcej

Planowanie zapotrzebowania narzędzi

Dla zapewnienia ciągłości produkcji musi znajdować się w zakładzie określona ilość narzędzi danego rodzaju i wymiaru. Zapas ten, zwany rezerwą obrotową, jest obliczany na podstawie norm zużycia narzędzi i nie powinien być zbyt duży, gdyż powoduje to niepotrzebne zwiększenie narzędziowego funduszu obrotowego. Istnieje kilka metod planowania zużycia narzędzi skrawających.

więcej