Dobór warunków skrawania przy szlifowaniu

Dobór warunków skrawania przy szlifowaniu obejmuje ustalenie: właściwej charakterystyki ściernicy, naddatku na szlifowanie, dosuwu ścier nicy (głębokości skrawania), posuwu, prędkości obwodowej ściernicy oraz prędkości obwodowej przedmiotu obrabianego.

Zalecana charakterystyka ściernic: przy szlifowaniu wałków i otworów najczęściej są stosowane ściernice elektrokorundowe ze spoiwem ceramicznym o ziarnistości 304-60 i twardości od J do N, przy szlifowaniu płaszczyzn – ściernice elektrokorundowe ze spoiwem ceramicznym o tej samej ziarnistości, lecz o twardości zależnej od tego, czy jest to szlifowanie obwodowe, czy czołowe. Przy obwodowym szlifowaniu płaszczyzn twardość ściernicy dobiera się od .J do N, a przy szlifowaniu czołowym – od H do K, Dosuw ściernicy (głębokość szlifowania) przyjmuje się:

– przy wzdłużnym szlifowaniu wałków 0,01-4-0,08 mm dla obróbki wstępnej i 0,0034-0,015 dla obróbki wykańczającej,

– przy szlifowaniu otworów 0,0064-0,03 mm dla obróbki wstępnej- i 0,01 mm dla obróbki wykańczającej,

– przy obwodowym szlifowaniu płaszczyzn 0,0154-0,04 mm dla obróbki wstępnej i 0,0054-0,01 dla obróbki wykańczającej,

– przy czołowym szlifowaniu płaszczyzn 0,024-0,30 mm dla obróbki wstępnej i 0,0054-0,015 mm dla obróbki wykańczającej.

Posuw wzdłużny p w mm/obr przy szlifowaniu wałków oraz otworów, jak również posuw poprzeczny pp w mm/przejście przy obwodowym szlifowaniu płaszczyzn, przyjmuje się w zależności od szerokości ściernicy B. Przy wstępnym szlifowaniu posuw ten powinien być większy od połowy szerokości ściernicy, a przy szlifowaniu wykańczającym – mniejszy od połowy szerokości ściernicy.

Prędkość posuwu obwodowego vp przy szlifowaniu wałków i otworów oraz posuwu wzdłużnego pt przy szlifowaniu płaszczyzn przyjmuje się- w granicach 104-40 m/min, zależnie od głębokości szlifowania g. Przy mniejszych głębokościach szlifowania stosuje się większe prędkości posuwu wzdłużnego.

Prędkość obwodową ściernicy us stosuje się możliwie dużą,, gdyż ze wzrostem tej prędkości zwiększa się gładkęść szlifowanej powierzchni. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozerwania się ściernicy jej prędkość obwodowa nie powinna przekraczać wartości podanych w PN-61/M-59122. Dla ściernic płaskich ze spoiwem ceramicznym dopuszczalna prędkość wynosi 30 m/s.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>