Monthly Archives Sierpień 2015

Charakterystyka i odmiany wiercenia

W zależności od tego czy otwór jest wykonywany w pełnym materiale, czy w uprzednio już wykonanym otworze o mniejszej średnicy, rozróżnia się wiercenie pełne (wstępne), krótko nazywane wierceniem, oraz wiercenie wtórne nazywane powiercaniem. Zarówno wiercenie peíne, jak wtórne może być przelotowe – gdy długość wykonywanego otworu obejmuje całą grubość lub długość materiału w miejscu wiercenia, albo nieprzelotowe – gdy długość (głębokość) otworu jest mniejsza od grubości lub długości materiału wierconego.

więcej

Cechy charakterystyczne procesu skrawania tworzyw sztucznych

Z punktu widzenia obróbki skrawanięm najbardziej charakterystyczną cechą tworzyw sztucznych jest duża ich ścierność, czyli zdolność do aktywnego oddziaływania na współpracujący materiał (ścierania). Wysoka ściernośc tworzyw sztucznych, przyczyniająca się do szybkiego zużycia ostrza skrawającego, jest wywołana obecnością takich wypełniaczy, jak włókna szklanego, azbestowego, miki, mączki kamiennej, sproszkowanych metali itp. Dlatego też przy skrawaniu tworzyw sztucznych stosuje się narzędzia’z ostrzami wykonanymi albo ze stali szybkotnących albo z płyt- kami z węglików spiekanych (zalecany gatunek H20S). Coraz większe zastosowanie przy skrawaniu tworzyw sztucznych znajduje diament.

więcej

Zjawisko utwardzania obróbkowego

W procesie tworzenia się wióra ścinanego występują opisane poprzednio odkształcenia plastyczne materiału skrawanego. Odkształcenia te powstają w obszarze ograniczonym liniami OP i OK {rys. 3-8). Linia OP jest granicą początku odkształceń plastycznych, a linia OK – granicą końca. Obszar między tymi liniami granicznymi jest obszarem przetwarzania materiału warstwy skrawanej w wiór, czyli jest obszarem tworzenia wióra.

więcej

Firma szwedzka Seco-Tools AB

Płytek wieloostrzowych nie ostrzy się, ponieważ koszt ostrzenia jest większy niż koszt nowej płytki. W wyniku takiej eksploatacji nie następuje odsłanianie głębiej położonych warstw materiału płytki, w związku z czym materiał rdzenia płytki powinien odznaczać się dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, a materiał warstwy powierzchniowej dobrą odpornością na zużycie spowodowane procesem skrawania. Płytki wieloostrzowe wykonuje się jako zwykłe lub powlekane, tj. pokrywane najczęściej cienką warstwą węglików tytanu. Stosowane jest również pokrywanie węglikami tantalu lub azotkami tytanu.

więcej

Struktura gospodarki narzędziowej

Struktura organizacyjna działu gospodarki narzędziowej (DGN) jest uzależniona w główrtej mierze od wielkości całego zakładu produkcyjnego oraz wielkości narzędziowni przyzakładowej. Wielkość zakładu jest oceniana najczęściej wg liczby zatrudnionych pracowników, przy czym rozróżnia się: zakłady małe, w których zatrudnia się do 500 pracowników, średnie – 500-F2000, duże – 2000-1-7000, bardzo duże – powyżej 7000 pracowników. Wielkość narzędziowni przyzakładowych jest natomiast oceniana wg liczby zainstalowanych w narzędziowni obrabiarek podstawowych. Za narzędziownie I wielkości uważa się takie, w których jest zainstalowanych ponad 120 obrabiarek, 11 wielkości – 50-H20 obrabiarek, III wielkości – 20-50 obrabiarek i IV wielkości – poniżej 20 obrabiarek- Na rys. 17-2 jest pokazany najbardziej rozbudowany schemat struktury organizacyjnej działu gospodarki narzędziowej, spotykany w bardzo, dużych zakładach produkcyjnych z narzędziownią I wielkości. W mniejszych zakładach produkcyjnych schemat organizacyjny DGN zawiera mniej samodzielnych komórek organizacyjnych, a spełniane przez ftie funkcje są w komórkach wspólnych. W małych zakładach rolę działu gospodarki narzędziowej odgrywa już tylko sekcja gospodarki narzędziowej schemat jej struktury organizacyjnej stanowi znaczne uproszczenia schematu przedstawionego na rysunku 17-2.

więcej

Polerowanie – dalszy opis

Polerowanie ścierne polega na dwóch powtarzających się po sobie procesach: 1 – powstawanie na powierzchni obrabianej warstewki związków chemicznych bardziej miękkich od zastosowanego przy obróbce proszku ściernego, 2 -mechaniczne usuwanie tej warstewki przez pastę polerską.

więcej

Supertwarde materiały polikrystaliczne

Więksżą trwałość od spiekanych węglików metali i tlenków aluminium wykazuje azotek boru o nazwie handlowej elbor lub borazbn. Materiał ten był do niedawna stosowany w postaci sproszkowanej do wyrobu ściernic (tarcz szlifierskich). Obecnie jest również stosowany do wyrobu bardzo małych płytek wlutowywanych w miejsce wierzchołka ostrza do płytek skrawających z węglików spiekanych. Takie płytki skrawające noszą nazwę płytek kompozytowych i są stosowane do wyrobu noży tokarskich oraz innych narzędzi wieloostrzowych przeznaczonych do skrawania żeliwa twardego, stali hartowanych, stopów trudno obrabialriych, a nawet węglików spiekanych.

więcej

Spiekane tlenki aluminium

Czyste aluminium jest miękkie i plastyczne, natomiast tlenek aluminium A1Z03 jest bardzo iwardy. Aluminium jest materialem znacznie tańszym od wolframu, dlatego zastosowaniem sproszkowanego tlenku aluminium do wyrobu spiekanych materiałów narzędziowych interesowano się już od wielu lat. Pierwsze próby stosowania tego materiału w obróbce skrawaniem prowadzono w’ostatnich latach przed drugą wojną światową, ale tylko do obróbki tworzyw sztucznych.

więcej

Odmiany ostrzy zataczanych

Ostrza zataczane występują głównie we frezach przeznaczonych do obróbki powierzchni kształtowych. Zarys krawędzi ostrza zataczanego, odpowiadający zarysowi frezowanej powierzchni, stanowi wynik przecięcia płaskiej powierzchni natarcia z kształtową powierzchnią przyłożenia. Ponieważ przy ostrzeniu frezów zataczanych łatwiej jest szlifować płaską powierzchnię natarcia (rys. 14-12) niż kształtową powierzchnię przyłożenia, dlatego niezbędny zapas na ostrzenie tworzy się przez wydłużenie powierzchni przyłożenia w kierunku grzbietu ostrza. Wydłużenie to (zatoczenie) powinno być dokonane według takiej linii krzywej, przy której byłaby zachowana niezmienność kąta przyłożenia, tzn. aby ostrze – po zeszlifowaniu do punktu K – miało kąt przyłożenia aJk = afw, czyli taki sam jak poprzednio na wierzchołku W.

więcej

Trzy okresy zużycia ostrza

W miarę upływu czasu skrawania wzrasta zużycie ostrza. Przebieg zużycia ostrza przedstawiany jest na wykresie krzywą charakteryzującą to zużycie. Na rys. 3-26c pokazano trzy krzywe zużycia. Krzywa 1 odpowiada skrawaniu materiału nieznacznie ścierającego ostrze z niewielkimi prędkościami- skrawania i przy bardzo dobrym chłodzeniu, tzn. przy niedużej, ustabilizowanej temperaturze. Krzywa 2 jest typowa dla stali ze średnimi prędkościami skrawania bez specjalnego chłodzenia lub z mało intensywnym chłodzeniem. Krzywa 3 odpowiada skrawaniu z dużymi prędkościami skrawania i szybkim przyrostem temperatury wraz z upływem czasu skrawania. „ Za najbardziej ogólny przebieg zużycia ostrza uważa się zużycie odpowiadające krzywej pokazanej na rys. 3-265. Krzywa ta wyznacza trzy, okresy zużycia:

więcej

Charakterystyka procesu gładzenia otworów

Gładzenie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wykańczającej obróbki otworów na drodze ściernej. Jest stosowane przy obróbce metali żelaznych w stanie miękkim lub zahartowanym, jak również metali nieżelaznych (brąz, mosiądz). Proces gładzenia odbywa się za pomocą narzędzi (głowic) połączonych przegubowo z wrzecionem obrabiarki (rys. 9-la) i zaopatrzonych na obwodzie w drobnoziarniste pilniki ścierne. Pilniki te są dociskane do powierzchni otworu trzpieniem dwu- stożkowym (rys. 9-1 b), obciążonym mechanicznie lub hydraulicznie.

więcej