Narzędzia do wzdłużnego walcowania gwintów

Wzdłużne walcowanie gwintów odbywa się z użyciem głowic pokazanych na rys. 15-20. W przestrzeni między tarczami 1 i 2, ograniczonej tulejkami dystansowymi 3, znajdują się trzy rolki 4 do wygniatania gwintu Rolki 4, z pierścieniowo rozmieszczonym zarysem gwintu (co odróżniai je od rolek do promieniowego walcowania), są luźno osadzone na trzpieniach 5, ułożyskowanych w obu tarczach 1 i 2. Środkowa część każdego trzpienia w miejscu osadzenia rolki jest wykonana mimośrodowo w stosunku do czopów. Przez obrót trzpieni uzyskuje się rozsuwanie rolek po skończonym procesie wygniatania gwintu. Do obracania trzpieni, służą koła zębate, znajdujące się wewnątrz korpusu głowicy 6 i osadzone na czopach tych trzpieni, wystających poza tarczę 2. Wszystkie te trzy koła zębate są zazębione z jednym centralnym kołem zębatym, zamocowanym nieruchomo na przedłużonej do środka głowicy jej części chwytowej.

więcej

Praca rozwiertaków

Praca rozwiertaka w dużym stopniu przypomina wiercenie wtórne, z tą tylko różnicą, że na rozwiercanie pozostawiane są stosunkowo bardzo małe naddatki. Średnia wartość naddatku (mierzonego na średnicy) na rozwiercanie zgrubne wynosi 0,5–2,0 mm, a na rozwiercanie wykańczające – 0,1 -=-0,5 mm.

więcej

Wytaczadła do wiertarko-frezarek i innych obrabiarek

Wytaczadła stosowane w wiertarko-frezarkach i innych obrabiarkach dzielą się na swobodne i podparte (rys. 11-26). Wytaczadła swobodne (rys. a, b i e) odznaczają się dużą sztywnością i są stosowane do obróbki otworów z łatwym dostępem od strony wrzeciona obrabiarki. Sposób zamocowania takich wytaczadeł zależy od konstrukcji końcówki wrzeciona, w którynrsą one mocowane.

więcej

Dobór numeru freza

Ewolwentowy zarys wrębu zależy od śhednicy koła zasadniczego, co przy danym module jest równoznaczne z zależnością od liczby zębów. Aby uniknąć wykonywania frezów modułowych krążkowych oddzielnie dla każdej liczby zębów obrabianego koła zębatego, podzielono liczby zębów na zakresy. Koła zębate o liczbach zębów mieszczących się w danym zakresie są obrabiane przez ten sam frez modułowy. W ten sposób pbwstały dla tego samego modułu komplety frezów o różnych numerach. Przy modułach 0,5-i-7 mm komplet składa się z 8 frezów, a przy modułach 8-j- -1-20 mm – z 15 frezów. Liczby zębów kół obrabianych przez poszczególne numery frezów obu kompletów podano w tabl. 16-1. tablica 16-1. Liczby zębów kół obrabianych przez poszczególne numery frezów modułowych krgżkowych

więcej

Podstawy określania zalecanego okresu trwałości ostrza

Ustalone parametry skrawania powinny zapewniać możliwie dużą wydajność produkcji przy stosunkowo małych kosztach produkcyjnych. Ustalenie jednakże takich parametrów, które zapewniałyby jednocześnie największą wydajność obróbki i najmniejsze koszty produkcyjne, jest niemożliwe. Wydajność obróbki oraz koszty produkcyjne w dużym stopniu są uzależnione od trwałości ostrza, a ta z kolei – spośród trzech zmiennych parametrów v, g i p – w największym stopniu jest uzależniona od prędkości skrawania. Rozpatrzmy najpierw zagadnienie określenia trwałości ostrza zapewniającej największą wydajnoąć Tnw oraz – odpowiadającej tej trwałości – prędkości skrawania przy największej wydajności vnw.

więcej

Frezy tarczowe

Istnieje wiele odmian frezów tarczowych. Na rys. 14-6 przedstawiono konstrukcję tylko częściej stosowanych odmian frezów tarczowych. Frezy tarczowe trzystronne (rys. 14-6a) mają ostrza proste na powierzchni obwodowej oraz obu powierzchniach czołowych. Szerokość freza b jest dobierana w zależności od szerokości frezowanego rowka. Frezy te są wykonywane o średnicach 50-1-125 mm i szerokościach 4-1-28 mm, a stosowane do frezowania stosunkowo płytkich rowków przy małych posuwach na ostrze freza. . .

więcej

Konstrukcjo narzynek okrągłych

Konstrukcję narzynki okrągłej przedstawia rys, 15-11. Narzynki o małych średnicach zewnętrznych, tj, D – 16 mm i D = 20 mm, mają trzy otwory wiórowe, a narzynki o średnicach D = 25-Ś-90 mm – cztery otwory wiórowe. Otwory wiórowe w przecięciu z nagwintowanym otworem centralnym tworzą ostrza skrawające. W części roboczej wyróżnia się części skrawające li, znajdujące się z obu stron narzynki, oraz część środkową, prowadzącą, o długości I2.

więcej

Polerowanie

Przez polerowanie rozumie się taki sposób obróbki wykańczającej, kto- rego celem jest nadanie przedmiotowi obrabianemu wysokiej gładkości powierzchni oraz mniejszego lub większego jej połysku. Istnieje kilka bd- mian polerowania, a mianowicie mechaniczno-ścierne, elektrolityczna i chemiczne. Opiszemy tu tylko odmianę pierwszą.

więcej

Stale szybkotnące i ich zalety

Stale szybkotnące (PN-77/H-85022) są stalami narzędziowymi wysoko- stopowymi. Podstawowymi ich zaletami są:

– wysoka temperatura odpuszczania, co umożliwia stosowanie tych sta- _ li do wyrobu narzędzi skrawających, których ostrza znacznie nagrzewają się podczas pracy (do temp, ok. 550°C) w wyniku zwiększonej prędkości skrawania lub dużego obciążenia,

więcej