Dobór numeru freza

Ewolwentowy zarys wrębu zależy od śhednicy koła zasadniczego, co przy danym module jest równoznaczne z zależnością od liczby zębów. Aby uniknąć wykonywania frezów modułowych krążkowych oddzielnie dla każdej liczby zębów obrabianego koła zębatego, podzielono liczby zębów na zakresy. Koła zębate o liczbach zębów mieszczących się w danym zakresie są obrabiane przez ten sam frez modułowy. W ten sposób pbwstały dla tego samego modułu komplety frezów o różnych numerach. Przy modułach 0,5-i-7 mm komplet składa się z 8 frezów, a przy modułach 8-j- -1-20 mm – z 15 frezów. Liczby zębów kół obrabianych przez poszczególne numery frezów obu kompletów podano w tabl. 16-1. tablica 16-1. Liczby zębów kół obrabianych przez poszczególne numery frezów modułowych krgżkowych

Istnieją dwa sposoby wyznaczania zarysu krawędzi ostrza freza krążkowego modułowego. Pierwszy sposób (rys. 16-2c) polega na obraniu dla ewolwentowego odcinka AB 6–20 punktów M, leżących na obranych promieniach rx. Wykorzystując zależności wg równania ewolwenty oraz posługując się specjalnymi tablicami oblicza się współrzędne x i y [yz) położenia obranych punktów M.

Drugi sposób (rys. 16-2b) polega na zastąpieniu ewolwentowego odcinka zarysu lukami o promieniach Ru R2, R3 i Rt z określonymi współrzędnymi X i Y położenia ich środków. Frezy modułowe trzpieniowe (rys. 16-3o) są stosowane na ogół przy nacinaniu kół zębatych o dużym module – powyżej 16 mm. Można nimi frezować zęby proste i śrubowe. Największe zastosowanie znalazły frezy mo- dułowe trzpieniowe przy obróbce kół zębatych z zębami strzałkowymi z niedzielonym wieńcem (rys. 16-3b).

Wydajność tych frezów jest bardzo mała. Dla polepszenia ich pracy stosuje się obróbkę wstępną frezami trzpieniowymi zdzierakami (rys. l6-3c). Frez wykańczak pokazano na rys. 16-3d. Zarys frezów trzpieniowych do frezowania zębów prostych można wyznaczyć w podobny spo-, sób jak dla frezów krążkowych. Wyznaczenie zarysu freza trzpieniowego do frezowania zębów śrubowych jest bardzo skomplikowane i dlatego w praktyce postępuje się podobnie jak z frezami krążkowymi, tzn. dobiera się frez według zastępczej liczby zębów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>