Monthly Archives Maj 2015

Dobór numeru freza

Ewolwentowy zarys wrębu zależy od śhednicy koła zasadniczego, co przy danym module jest równoznaczne z zależnością od liczby zębów. Aby uniknąć wykonywania frezów modułowych krążkowych oddzielnie dla każdej liczby zębów obrabianego koła zębatego, podzielono liczby zębów na zakresy. Koła zębate o liczbach zębów mieszczących się w danym zakresie są obrabiane przez ten sam frez modułowy. W ten sposób pbwstały dla tego samego modułu komplety frezów o różnych numerach. Przy modułach 0,5-i-7 mm komplet składa się z 8 frezów, a przy modułach 8-j- -1-20 mm – z 15 frezów. Liczby zębów kół obrabianych przez poszczególne numery frezów obu kompletów podano w tabl. 16-1. tablica 16-1. Liczby zębów kół obrabianych przez poszczególne numery frezów modułowych krgżkowych

więcej

Podstawy określania zalecanego okresu trwałości ostrza

Ustalone parametry skrawania powinny zapewniać możliwie dużą wydajność produkcji przy stosunkowo małych kosztach produkcyjnych. Ustalenie jednakże takich parametrów, które zapewniałyby jednocześnie największą wydajność obróbki i najmniejsze koszty produkcyjne, jest niemożliwe. Wydajność obróbki oraz koszty produkcyjne w dużym stopniu są uzależnione od trwałości ostrza, a ta z kolei – spośród trzech zmiennych parametrów v, g i p – w największym stopniu jest uzależniona od prędkości skrawania. Rozpatrzmy najpierw zagadnienie określenia trwałości ostrza zapewniającej największą wydajnoąć Tnw oraz – odpowiadającej tej trwałości – prędkości skrawania przy największej wydajności vnw.

więcej

Frezy tarczowe

Istnieje wiele odmian frezów tarczowych. Na rys. 14-6 przedstawiono konstrukcję tylko częściej stosowanych odmian frezów tarczowych. Frezy tarczowe trzystronne (rys. 14-6a) mają ostrza proste na powierzchni obwodowej oraz obu powierzchniach czołowych. Szerokość freza b jest dobierana w zależności od szerokości frezowanego rowka. Frezy te są wykonywane o średnicach 50-1-125 mm i szerokościach 4-1-28 mm, a stosowane do frezowania stosunkowo płytkich rowków przy małych posuwach na ostrze freza. . .

więcej

Konstrukcjo narzynek okrągłych

Konstrukcję narzynki okrągłej przedstawia rys, 15-11. Narzynki o małych średnicach zewnętrznych, tj, D – 16 mm i D = 20 mm, mają trzy otwory wiórowe, a narzynki o średnicach D = 25-Ś-90 mm – cztery otwory wiórowe. Otwory wiórowe w przecięciu z nagwintowanym otworem centralnym tworzą ostrza skrawające. W części roboczej wyróżnia się części skrawające li, znajdujące się z obu stron narzynki, oraz część środkową, prowadzącą, o długości I2.

więcej

Polerowanie

Przez polerowanie rozumie się taki sposób obróbki wykańczającej, kto- rego celem jest nadanie przedmiotowi obrabianemu wysokiej gładkości powierzchni oraz mniejszego lub większego jej połysku. Istnieje kilka bd- mian polerowania, a mianowicie mechaniczno-ścierne, elektrolityczna i chemiczne. Opiszemy tu tylko odmianę pierwszą.

więcej

Stale szybkotnące i ich zalety

Stale szybkotnące (PN-77/H-85022) są stalami narzędziowymi wysoko- stopowymi. Podstawowymi ich zaletami są:

– wysoka temperatura odpuszczania, co umożliwia stosowanie tych sta- _ li do wyrobu narzędzi skrawających, których ostrza znacznie nagrzewają się podczas pracy (do temp, ok. 550°C) w wyniku zwiększonej prędkości skrawania lub dużego obciążenia,

więcej

Urządzenia do bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej

Urządzenia służące do bezstopniowej regulacji prędkości ruchów głównych i posuwowych można podzielić na: mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne. Urządzeniami mechanicznymi do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej są przekładnie cierne (rys. 19-7). Rysunek a przedstawia przekładnię składającą się z dwóch tarcz z wklęsłymi powierzchniami czołowymi. Ruch obrotowy z jednej tarczy na drugą jest przenoszony przez wahliwe rolki, które można ustawić pod różnym kątem. Przekładnie tego typu, o zmianie wartości przełożenia od 3 do 6,5, są stosowane głównie w obrabiarkach do gładzenia (honowania), jak również w tokarkach o mocach do 25 kW. Rysunek b przedstawia przekładnię z tarczami płaskimi, a rys. c – ze stożkami. W obu odmianach tych przekładni, stosowanych w automatach do napędu wałka rozrządczego, ruch jest przenoszony przez przesuwną rolkę. Na rysunku d jest przedstawiona przekładnia pasowa z tarczami stożkowymi i pasem o przekroju trapezowym. Gdy na jednym wałku tarcze są rozsuwane, to pas zbliża się do osi wałka, pracując na mniejszej średnicy jednocześnie na drugim wałku tarcze zbliżają się do siebie i pas oddala się od wałka. W przekładniach PIV o analogicznej konstrukcji pas zastąpiony jest specjalnym łańcuchem, a tarcze zaopatrzone są w promieniowo nacięte rowTki, do których zagłę- bione są blaszki łańcucha. Inny przykład przekładni ciernej z pochylonym i przesuwnym silnikiem przedstawia rys. e. Przekładnie tego typu są stonowane do napędu wrzecion wiertarek i innych obrabiarek o małej mocy, z pionowym wrzecionem. / '

więcej

Ostrzenie frezów ścinowych

Ostrzenie frezów walcowych z ostrzami ścinowymi odbywa się zasadniczo tylko przez szlifowanie powierzchni przyłożenia ostrzy na uniwersalnych szlifierkach narzędziowych (ostrzarkach). Jedynie w przypadku nadmiernego zużycia ostrzy, łącznie z wykruszeniami krawędzi skrawających, ostrzenie obejmuje również szlifowanie powierzchni natarcia. Szlifowanie powierzchni przyłożenia ostrzy ścinowych może odbywać się czołową powierzchnią ściernicy garnkowej (rys. 14-8a) lub powierzchnią obwodową ściernicy tarczowej (rys. 14-8b). aj b)

więcej

Układ konstrukcyjny obrabiarki

Wszystkie zespoły, mechanizmy, urządzenia i elementy wchodzące w skład obrabiarki tworzą jedną całość konstrukcyjną. Wszystkie te zespoły, mechanizmy, urządzenia i elementy spełniają w obrabiarce określone funkcje i w zależności od tego, do jakich zadań są przeznaczone, można je podzielić na następujące grupy:

więcej

Charakterystyka procesu docierania

Docieranie jest jednym ze sposobów obróbki polegającym na usuwaniu drobnych cząstek materiału obrabianego za pomocą luźnego proszku ściernego. W docieraniu biorą udział dwa przedmioty: docierany i docierający, pokryty pastą powstałą ze zmieszania proszku ściernego z cieczą (najczęściej oleistą).

więcej