Monthly Archives Sierpień 2015

Frezy i głowice frezowe z płytkami wieloostrzowymi

Frezy i głowice frezowe stanowią najliczniejszą – po nożach tokarskich – grupę narzędzi skrawających, w których zastosowano płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych. Na rys. 14-10a przedstawiono frez trzpieniowy dwuostrzowy, a na rys. 14-10fa – frez walcowo-czołowy trzyostrzo- wy firmy Seco-Tools AB. Zamocowanie płytek skrawających wieloostrzowych w tych frezach odbywa się za pomocą śruby dociskowej, tzn. sposobem Secodex-S. Frezy trzpieniowe tego typu są produkowane o średnicach: 20, 25 i 32 mm, natomiast frezy walcowo-czołowe – o średnicach: 40, 50, 63, 80 i 100 mm.

więcej

Szlifowanie płaszczyzn

Szlifowanie płaszczyzn może odbywać się albo obwodową powierzchnią ściernicy tarczowej (rys. 8-lla) na szlifierkach poziomych, albo czołową powierzchnią ściernicy garnkowej (rys. 8-1 Ib) na szlifierkach pionowych.

więcej

Lutowanie płytek ze stali szybkotnących

Proces zgrzewania tarciowego polega na nagrzewaniu obu końców łączonych metali ciepłem pochodzącym od wzajemnego tarcia czołowych powierzchni obu kawałków stali (rys. 1-3) i następnie silnym ich dociśnięciu. Zgrzewanie tarciowe, trwające kilkadziesiąt sekund, jest wykonywane na specjalnych obrabiarkach. W porównaniu ze zgrzewaniem elektrycznym zgrzewanie tarciowe wykazuje następujące zalety: mniejsze zużycie energii elektrycznej, większa wydajność procesu (do 3 razy), mniejsze zużycie stali szybkotnącej, mniejsze wymagania odnośnie dokładności wstępnego obrobienia czołowych powierzchni.

więcej

Mechanizmy do stopniowej zmiany prędkości

Stopniowa zmiana prędkości obrotowej organów roboczych w obrabiarkach jest dokonywana za pomocą mechanizmów nazywanych przekładniami. Charakterystyczną wartością dla każdej przekładni jest przełożenie i, czyli stosunek prędkości obrotowej m elementu napędzanego (biernego) do prędkości obrotowej elementu napędzającego (czynnego)

więcej

Mechanizmy ruchów przerywanych

Mechanizmy ruchów przerywanych występują w takich obrabiarkach, które dla przeprowadzenia obróbki wymagają okresowej zmiany położenia narzędzi względem przedmiotu obrabianego, jak np. w strugarkach lub dłutownicach oraz na szlifierkach (okresowy dosuw ściernicy do szlifowanego wałka). Najczęściej są stosowane różnych odmian mechanizmy zapadkowe i maltańskie.

więcej

Noże do gwintów – dalszy opis

Przy toczeniu gwintów o kącie wzniosu linii śrubowej L > 4° występuje zbyt duża różnica w wartościach roboczych kątów przyłożenia oc' i afe” na obu bocznych krawędziach i w związku z tym konieczne jest wykonanie różnych kątów przyłożenia a’a i a”0. Obliczenie tych kątów przeprowadza się w sposób następujący.

więcej

Czynniki wpływajqce na temperaturę skrawania

Czynniki te można podzielić na trzy grupy: a) związane z materiałem skrawanym, b) związane z ostrzem, c) związane z parametrami skrawania. Temperatura skrawania jest tym wyższa, im większa jest twardość i wytrzymałość materiału skrawanego. Opór właściwy skrawania przy obróbce żeliwa jest znacznie mniejszy niż w przypadku obróbki stali. Jednak z uwagi na to, że przy skrawaniu żeliwa tworzy się wiór odrywany (obciążający ostrze na znacznie mniejszym odcinku powierzchni natarcia niż w przypadku wióra ścinanego, np. wstęgowego, powstającego przy skrawaniu stali), występuje większa koncentracja ciepła. A zatem temperatura ostrza przy skrawaniu żeliwa nie jest na tyle mniejsza, jak to by wynikało z porównania oporów właściwych skrawania stali i żeliwa. Przy skrawaniu stali wysokostópowych temperatury skrawania są stosunkowo bardzo wysokie, co wynika z małego przewodnictwa cieplnego tych stali.

więcej

Kruszenie materiału skrawanego przez ostrze

Ostrze w położeniu I rozpoczyna oddziaływanie na wyobrażalną płytkę warstwy skrawanej w jej dolnym prawym narożu A, wywołując aż do położenia II kruszenie materiału (materiał zakreskowany). Po skruszeniu tego materiału dalsze oddziaływanie ostrza sprowadza się do odrywania wyobrażalnej płytki. Odrywanie to jest spowodowane brakiem podatności materiału płytki na odkształcenia plastyczne w konkretnych warunkach skrawania, przy zawężanej jednocześnie .przestrzeni klinowej wyznaczonej kątem działania co'. W położeniu ostrza III płytka odkształcona sprężyście zostaje oderwana od pozostałego materiału warstwy skrawanej wzdłuż rzeczywistej powierzchni łupania B’BD,

więcej

Noże Fellowsa

Noże Fellowsa, nazywane dlutakami, są przeznaczone do obwiedniowej obróbki kół zębatych. Nożami tymi można nacinać uzębienie zewnętrzne i wewnętrzne, zarówno z zębami prostymi jak i śrubowymi, oraz uzębienie daszkowe. Do obróbki uzębień śrubowych i daszkowych stosuje się dłu- taki z zębami śrubowymi, z tym że kąt pochylenia linii śrubowej zębów dłutaka musi być taki sam jak kąt pochylenia linii śrubowej obrabianego uzębienia, a kierunek zwojności przeciwny. Użycie tych noży umożliwia uzyskanie 6 klasy dokładności obrabianych kół zębatych. Funkcyjny podział noży Fellowsa przewiduje trzy odmiany tych narzędzi: zdzieraki, pólwykańczaki i wykańczaki. Ze względu na sposób zamocowania rozróżnia się noże nasadzane i trzpieniowe. Noże nasadzane są przewidziane zasadniczo do nacinania uzębienia zewnętrznego, a trzpieniowe – ze względu na małą ich średnicę – do uzębienia wewnętrznego. Odmiany noży Fellowsa pokazano na rys. 16-8.

więcej

Wytyczne projektowania frezów kształtowych

Danymi wyjściowymi do projektowania freza są: wymiary zarysu powierzchni frezowanej oraz rodzaj i własności materiału obrabianego. Dla frezów kształtowych z ostrzami zataczanymi jest przyjmowany najczęściej kąt natarcia Yf = 0°. W tym przypadku (jak pokazano na rys. 14-12) zarys krawędzi ostrza freza jest taki sam jak powierzchni frezowanej i nie ma potrzeby obliczania zarysu ostrza freza. Jednakże frez taki ma ciężkie warunki skrawania. Jeżeli materiałem obrabianym jest miękka stal lub stop lekki, to konieczne jest zastosowanie kąta natarcia większego od 0°. W Jym przypadku trzeba obliczyć zarys krawędzi ostrza projektowanego freza.

więcej