Wytyczne projektowania frezów kształtowych

Danymi wyjściowymi do projektowania freza są: wymiary zarysu powierzchni frezowanej oraz rodzaj i własności materiału obrabianego. Dla frezów kształtowych z ostrzami zataczanymi jest przyjmowany najczęściej kąt natarcia Yf = 0°. W tym przypadku (jak pokazano na rys. 14-12) zarys krawędzi ostrza freza jest taki sam jak powierzchni frezowanej i nie ma potrzeby obliczania zarysu ostrza freza. Jednakże frez taki ma ciężkie warunki skrawania. Jeżeli materiałem obrabianym jest miękka stal lub stop lekki, to konieczne jest zastosowanie kąta natarcia większego od 0°. W Jym przypadku trzeba obliczyć zarys krawędzi ostrza projektowanego freza.

Na rysunku 14-18 pokazano przykład zarysu powierzchni obrabianej z zaznaczeniem punktów charakterystycznych 1, 2, 3 … jej zarysu. Dla każdego z tych punktów charakterystycznych oblicza się najpierw współ- rzędne szerokości zarysu b2, b3 , .. itd., a następnie współrzędne głębokości zarysu g2, g3 .. . itd. Współrzędne te odnosi się do najniższego punktu 1 zarysu, który jest obrabiany przez wierzchołek ostrza freza i któremu odpowiada tym samym największy promień freza R, Na przekroju wzdłużnym powierzchni obrabianej rysujemy w najniższym punkcie jej zarysu wierzchołek ostrza freza (punkt 1) i odkładamy kąt natarcia yf. W płaszczyźnie osiowej freza, prostopadłej do powierzchni obrabianej, odkładamy punkty jej zarysu 2, 3 . .. itd., a następnie przez punkty te przeprowadzamy okręgi o promieniach R2, R3 … itd. Okręgi te przecinają powierzchnię natarcia ostrza w punktach 2′, 3’… itd.

Wyznaczenie zarysu ostrza freza w płaszczyźnie natarcia sprowadza się do obliczenia wymiarów F2, F3 . .. itd., odpowiadających obranym punktom charakterystycznym zarysu obrabianej powierzchni. Wymiary szerokości zarysu ostrza nie ulegają zmianie i są równe współrzędnym b2, b3 … itd. Dla obliczenia wymiarów F jest potrzebna znajomość wymiaru ffF odległości przedłużonej płaszczyzny natarcia ostrza od środka freza OF oraz kątów natarcia y#, y/3 … itd. dla poszczególnych punktów 2′, 3′ . .. itd. Zestawienie wzorów do obliczenia wymiarów F podano w tabl. 14-2. Kolejność obliczeń przy projektowaniu freza kształtowego z kątem > 0° jest przedstawiona w zamieszczonym poniżej przykładzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>