Ostrzenie rozwiertaków

Ostrzenie rozwiertaków walcowych zdzieraków odbywa się przez szlifowanie głównych (czołowych) powierzchni przyłożenia. Szlifowanie to przeprowadza się na ostrzarkach uniwersalnych, z zastosowaniem specjalnych przyrządów. '

Rozwiertaki wykańczaki tępią się nie tylko na wierzchołkach ostrzy, ale również w dużym stopniu ścierane są ich lysinki walcowe. Z tego powodu w zakładach produkcyjnych rzadko spotyka się ostrzenie rozwierta- ków wykańczaków, ponieważ po stępieniu i naostrzeniu tracą one wymiar nominalny. Częściej natomiast ostrzy się rozwiertak z jednoczesnym prze- szlifowaniem go na mniejszy wymiar szlifuje się również zakupione półfabrykaty tych narzędzi. Szlifowanie głównych (czołowych) i pomocniczych (obwodowych) powierzchni przyłożenia odbywa się po uprzednim przeszlifowaniu rozwiertaka „na okrągło” na zadany wymiar średnicy.

Ostrzenie rozwiertaków stożkowych odbywa się przez szlifpwanie powierzchni przyłożenia lub natarcia, jak to ma miejsce np. przy ostrzeniu rozwiertaków wstępnych. W produkcji masowej obróbka otworów odbywa się w coraz szerszym zakresie z użyciem narzędzi zespołowych. Narzędzia te (rys. 12-14), nazywane również agregatowymi, są stosowane głównie w obrabiarkach zespołowych oraz w automatycznych liniach obrabiarkowych. Główną zaletą tych narzędzi jest zastąpienie dwóch lub większej liczby prostych zabiegów obróbkowych przez jeden zabieg złożony. Uzyskuje się przez to znaczną oszczędność ozasu obróbki oraz zmniejszenie liczby potrzebnych stanowisk obróbkowych.

Wszystkie narzędzia zespołowe do obróbki otworów mogą być podzielone na dwie grupy: do pierwszej z nich należą narzędzia pracujące w pełnym materiale, które w związku z tym mają zawsze wiertło kręte jako, pierwsze narzędzie składowe (np. rys. 12-14a), do drugiej grupy należą narzędzia pracujące w otworach wstępnych, będące zespołami no. roz- wiertaków i pogłębiaczy z pilotem prowadzącym {np. rys. 12-14Ó).

Dalszy podział narzędzi zespołowych do otworów może być dokonany ze względu na różnorodność narzędzi składowych, tzn. w zależności od tego, czy narzędzie stanowi zespół tego samego typu narzędzi, np. roz- wiertaków (np. ryś. 12-14c), czy też jest zespołem różnych narzędzi, jak np. rozwiertaka zdzieraka, wykańczaka i gwintownika (np. rys. 12-14d).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>