Wytyczne projektowania frezów obwiedniowych

Projektowanie .freza obwiedniowego zawsze rozpoczyna się od sprawdzenia, czy przedmiot z zadanym zarysem może być obrabiany metodą ob- wiedniową, gdyż nie dla każdego zarysu przedmiotu obrabianego może być wyznaczony realny współpracujący zarys narzędzia.

Zgodnie z teorią zazębienia przez zarysy współpracujące rozumie się takie zarysy, które w punkcie styczności mają wspólną styczną i normalną, przy czym normalna wyprowadzona z punktu styczności zarysów przechodzi przez punkt przyporu, tzn. punkt styczności koła tocznego z linią toczną.

Aby normalne do zarysu obrabianego w każdym jego punkcie »mogły przy obrocie przedmiotu przechodzić przez punkt przyporu, musi być spełniony warunek, że przecinają one koło toczne. Jeżeli dla pewnego odcinka zarysu przedmiotu normalne nie przecinają koła tocznego, to tym samym dla tego odcinka nie może być wyznaczony współpracujący zarys narzędzia. Istnienie takiego odcinka zarysu przedmiotu ściśle wiąże się z przyjętą średnicą kola tocznego.

Drugim punktem projektowania freza obwiedniowego jest określenie średnicy lub promienia koła tocznego. Jeżeli przy zarysie prostoliniowym (rys. 14-25a) będzie przyjęte kolo toczne o średnicy dtl, to tylko część zarysu na odcinku A-B będzie mogła mieć prawidłowy współpracujący zarys narzędzia. Normalne do dalszego odcinka B-C zarysu przedmiotu nie przecinają koła tocznego o średnicy dti i wobec tego ten odcinek zarysu przy tak dobranym kole tocznym nie będzie mógł być obrobiony metodą obwiedniową. Obróbka całego prostoliniowego odcinka zarysu A-C będzie możliwa dopiero po przyjęciu koła tocznego o średnicy d. Podobnie przedstawia się ta sprawa przy zarysie krzywoliniowym (rys. 14-256). Przy średnicy koła tocznego dn obróbka obwiedniową byłaby możliwa tylko dla odcinków A-B oraz C-D, natomiast dla odcinka B-C byłaby niemożliwa. Przyjmując jednakże Ipło toczne o średnicy dta stwarza się możliwość obróbki obwiedniowej całego zarysu.

Dalszymi punktami projektowania frezów obwiedniowych jest ustalenie zarysu ostrza oraz elementów geometrycznych freża, podobnie jak dla frezów kształtowych. Dla frezów obwiedniowych dochodzi jeszcze obliczenie kąta pochylenia linii śrubowej zwojów ślimaka freza, jak również ustalenia długości freza. Bliższe uwagi na ten temat podane są przy omawianiu frezów ślimakowych modułowych do kół zębatych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>