Struktura gospodarki narzędziowej

Struktura organizacyjna działu gospodarki narzędziowej (DGN) jest uzależniona w główrtej mierze od wielkości całego zakładu produkcyjnego oraz wielkości narzędziowni przyzakładowej. Wielkość zakładu jest oceniana najczęściej wg liczby zatrudnionych pracowników, przy czym rozróżnia się: zakłady małe, w których zatrudnia się do 500 pracowników, średnie – 500-F2000, duże – 2000-1-7000, bardzo duże – powyżej 7000 pracowników. Wielkość narzędziowni przyzakładowych jest natomiast oceniana wg liczby zainstalowanych w narzędziowni obrabiarek podstawowych. Za narzędziownie I wielkości uważa się takie, w których jest zainstalowanych ponad 120 obrabiarek, 11 wielkości – 50-H20 obrabiarek, III wielkości – 20-50 obrabiarek i IV wielkości – poniżej 20 obrabiarek- Na rys. 17-2 jest pokazany najbardziej rozbudowany schemat struktury organizacyjnej działu gospodarki narzędziowej, spotykany w bardzo, dużych zakładach produkcyjnych z narzędziownią I wielkości. W mniejszych zakładach produkcyjnych schemat organizacyjny DGN zawiera mniej samodzielnych komórek organizacyjnych, a spełniane przez ftie funkcje są w komórkach wspólnych. W małych zakładach rolę działu gospodarki narzędziowej odgrywa już tylko sekcja gospodarki narzędziowej schemat jej struktury organizacyjnej stanowi znaczne uproszczenia schematu przedstawionego na rysunku 17-2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>