Skrawanie spieków metalowych

Wyrobami ze spiekanych proszków7 metali, zwanych spiekami metalowymi, są w przemyśle motoryzacyjnym: łożyska ślizgowe, krzywki popychaczy, gniazda zaworów, koła zębate pomp olejowych itp. W wyrobach tych na drodze skrawania obrabiane są otwory poprzeczne, rowki smarne i wpustowe, gwinty oraz te powierzchnie, dla których wymagana jest większa gładkość niż możliwa do uzyskania przez prasowanie. Podstawowymi sposobami obróbki skrawaniem tych wyrobów są: toczenie, wiercenie i roz- wiercanie oraz – rzadziej stosowane – frezowanie i szlifowanie.

Ogólnym warunkiem skrawania spieków metalowych jest wymagana duża ostrość krawędzi ostrza (bez szczerb). Najlepsze wyniki uzyskuje się przy stosowaniu ostrzy dogładzanych. Praca narzędziami stępionymi powoduje miejscowe wykruszanie ziarn materiału obrabianego, jak również ich rozluźnianie w warstwie wierzchniej powierzchni obrobionej, co prowadzi do późniejszego ich wykruszenia się podczas pracy gotowego wyrobu. Do skrawania spieków metalowych są stosowane wyłącznie ostrza z płytkami z węglików spiekanych. .

Przy toczeniu i wytaczaniu otworów stosuje się następujące warunki skrawania: prędkość skrawania v = 1104-120 m/min, głębokość skrawania g = 0,08-1-0,25 mm, posuw p = 0,024-0,07 mm/obr. Przy wierceniu natomiast prędkość skrawania v = 40-470 m/min, posuw 0,024-0,05 mm/obr. Przy rozwiercaniU' otworów naddatek na średnicy powinien wynosić ok. 0,25 mm.

Chłodzenia ostrza cieczami nie powinno się stosować, gdyż woda zawarta w emulsji może powodować korozję spieku oraz rozpad środków impregnujących dodawanych do spieków, a niektóre składniki oleju mogą szkodliwie działać na proszki metali. Dopuszczalne jest tylko chłodzenie sprężonym powietrzem.

Zalecanymi parametrami geometrycznymi ostrza noża do przelotowego toczenia spieków metalowych są: kąt przyłożenia aQ – 6-4-8°, kąt natarcia Yo – 84-12°, kąt przystawienia xr = 454-50°, kąt wierzchołkowy tr = 904-100°, kąt pochylenia krawędzi ostrza Xs = (-2°)4-(-3°). Przykłady konstrukcji noży do toczenia spieków metalowych pokazano na rys. 10-3.

Wiertła do wiercenia otworów w spiekach metalowych powinny być zaopatrzone w płytkę lub końcówkę z węglików spiekanych. Kąt wierzchołkowy w tych wiertłach powinien wynosić 2zr – 140°

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>