Wyznaczanie zarysu ostrza freza obwiedniowego

Przy projektowaniu freza zarys narzędzia wyznacza się jako obwiednię kolejnych położeń zarysu obrabianego, natomiast podczas obróbki zarys przedmiotu powstaje jako obwiednia kolejnych położeń zarysu narzędzia. Narzędzia obwiedniowe są stosowane do obróbki przedmiotów foremnych, tzn. takich, w których pewien zarys składowy jest powtórzony wielokrotnie na obwodzie przedmiotu. Przykład freza obwiedniowego przedstawia rys. 14-22. ,

Zarys krawędzi ostrza freza obwiedniowego może być wyznaczony różnymi metodami, a mianowicie: metodą wykreślną, wykreślno-a na lityczną lub analityczną.

Metoda wykreślna wyznaczania zarysu narzędzi obwiedniowych jest stosowana tylko przy projektowaniu narzędzi do obróbki przedmiotów mniej dokładnych. Istnieją zasadniczo dwie odmiany metody wykreślnej.

Odmiana I. Na arkuszu papieru P (rys. 14-23a) rysuje się w określonej skali koło toczne i zaznacza zarys składowy przedmiotu obrabianego. Zaczynając od punktu przecięcia się zarysu z kołem tocznym odkłada się na tym kole równej długości luki 01 = 1-2 = 2 – 3 itd. i otrzymane punkty 0, 1, 2, 3, itd. łączy się ze środkiem koła Ot. Następnie rysuje się na arkuszu kalki K (rys. 14-236) linię toczną narzędzia, na której zaznacza się punkt 0′, 1′, 2′, 3′ itd. w odległościach równych długościom łuków, czyli 0 – 1 = 0′ – l1 – 2 = l'-2′ itd. Przez punkty te prowadzi się szereg linii prostych 0′ – 0o, l' – 0lt 2′ – 0s, itd., prostopadłych do linii tocznej. .Kolejne położenia zarysu obrabianego rysuje się na kalce. W tym celu arkusz kalki K nakłada się na papier (rys. 14-23c). Pierwsze położenie zarysu obrabianego przerysowuje się na kalkę, gdy punkt 0′ linii tocznej pokrywa się z punktem 0 koła tocznego, a prosta 0’0o pokrywa się z promieniem koła tocznego 00t. W podobny sposób postępuje się przy rysowaniu na kalce dalszych położeń zarysu obrabianego. Krzywa obwiednia wszystkich położeń zarysu obrabianego wyznacza szukany zarys krawędzi ostrza freza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>