Category Bez kategorii

Zależność między trwałością ostrza i prędkością skrawania

Zależność trwałości ostrza T od prędkości skrawania jest wyrażona ogólnym wzorem tzw. stała, reprezentująca wpływ wszystkich czynników osobno we wzorze nie wyodrębnionych w sensie fizycznym stała CT jest równa okresowi trwałości ostrza przy prędkości skrawania v = 1 m/min, wykładnik potęgowy, znajdowany doświadczalnie wartość wykładnika s dla węglików spiekanych wynosi 3-ś-6, zaś dla stali szybkotnących 8-ś-10.

więcej

Przeciąganie grubymi warstwami

Przy skrawaniu materiału grubymi warstwami ostrza przeciągacza pracują przy zmniejszonej szerokości warstwy skrawanej, a jednocześnie przy zwiększonej grubości tej warstwy, przez co uzyskuje się zmniejszenie oporu właściwego skrawania. Ostrza przeciągacza pracują grupowo, przy czym zespołowa praca ostrzy w każdej grupie stanowi pewien zamknięty cykl usuwania materiału. '

więcej

Napęd hydrauliczny

Podstawowymi elementami hydraulicznego napędu obrabiarki (rys. 18-6) są: 1 – elektryczny silnik asynchroniczny, 2 – pompa olejowa, 3 – filtr oleju, 4 – urządzenie rozdzielcze (sterujące), 5 – cylinder napędzający organ roboczy obrabiarki, 6 – zbiornik oleju, 7 – zawór bezpieczeństwa, 8 – dławik. Podczas pracy obrabiarki pompa zasysa olej ze zbiornika i tłoczy go przez filtr i urządzenie rozdzielcze na odpowiednią stronę cy tłok – przesuwa go, pokonując siłę oporu R. Dla umożliwienia ruchu tłoka w obu kierunkach urządzenie rozdzielcze łączy na przemian przewód tłoczny pompy z jednym lub drugim przewodem cylindra. Gdy jednym przewodem olej jest doprowadzany do cylindra, to drugim odpływa do zbiornika. W celu zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oleju (co może mieć miejsce w przypadku zbyt dużej siły oporu R lub oparcia się tłoka o dno cylindra), w odgałęzieniu przewodu tłocznego pompy znajduje się zawór bezpieczeństwa. Zawór ten otwiera się samoczynnie, gdy ciśnienie oleju wzrośnie ponad ustaloną do- puszczalną wartość. Jeżeli część oleju zawsze odpływa do zbiornika przez zawór, to nosi cm wtedy nazwę zaworu przelewowego.

więcej

Wyroby ścierne

Twardość ściernicy określa się odpornością spoiwa na odrywanie ziarn ściernych z jej powierzchni roboczej pod działaniem sił zewnętrznych. Twardość wyrobów ściernych oznacza się dużymi literami alfabetu, począwszy od litery E do T (wg wzrastającej twardości).

więcej

Rozkład wypadkowej siły skrawania na składowe

Siła, z jaką ostrze narzędzia oddziałuje na materiał warstwy skrawanej, powodując przetwarzanie jej w wiór, jest nazywana siłą skrawania. Siła ta jest niezbędna dla pokonywania oporu, jaki stawia ten materiał prze ciwko odkształceniom sprężystym i plastycznym, niszczeniu spójności materiału, oraz tarcia. Całkowita siła skrawania, jako wypadkowa sił składowych oddziaływania ostrza na materiał skrawany, jest równa sile oddziaływania materiału skrawanego na ostrze.

więcej

Konstrukcja i obróbka ślimaków

Rozróżnia się ślimaki walcowe prostoliniowe i krzywoliniowe. Ślimakami prostoliniowymi są nazywane takie ślimaki, których powierzchnia śrubowa powstaje przez obrót i przesuw linii prostej, krzywoliniowe przez obrót i przesuw dowolnej linii krzywej. Spośród ślimaków prostoliniowych najbardziej rozpowszechnione są ślimaki spiralne i pseudospiralne (konwolwentowe).

więcej

Noże Maaga

Noże dłutownicze Maaga należą do grupy narzędzi zębatkowych, przeznaczonych do nacinania uzębienia zewnętrznego w kołach zębatych z zębami prostymi i śrubowymi. W najprostszym przypadku noże te powinny mieć długość większą od obwodu koła podziałowego w obrabianym kole zębatym. Takich noży jednak nie stosuje się, zastępując je nożami o długości od kilku do kilkunastu podzialek, pracującymi metodą obwiedniową przerywaną, Przy pracy na dłutownicach Maaga koło obrabiane po obrobieniu jednej lub kilku podziałek odsuwa się od narzędzia i wraca do położenia wyjściowego dla obrabiania dalszych podziałek (przy pracy na dłutownicach Sunderlanda wycofywane i przesuwane jest narzędzie). Podobnie jak frezy ślimakowe modułowe oraz noże Fellowsa, noże zębatkowe Maaga dzielą się na zdzieraki, półwykańczaki oraz wykańczaki.

więcej

Podział i konstrukcja gwintowników – dalszy opis

W gwintownikach kompletowych średnice zewnętrzne oraz podziałowe części prowadzącej są przyjmowane według dwóch systemów. Pierwszy system (rys. 15-6a) polega na tym, że średnice podziałowe gwintownika wstępnego 1 i zdzieraka 2 są sobie równe. W związku z tym zdzierak pogłębia tylko bruzdę wstępnie naciętą przez gwintownik wstępny. Przy drugim systemie (rys. 15-6b) wszystkie gwintowniki kompletu mają różne średnice podziałowe, gwintownik zdzierak nie tylko więc pogłębia bruzdę, lecz dodatkowo skrawa materia! na bocznych powierzchniach gwintu. Pierwszy system jest stosowany przy gwintownikach walcowanych, a drugi – toczonych.

więcej

Klasyfikacja frezów

Najbardziej ogólnym podziałem frezów jest podział ze względu na ich przeznaczenie. Rozróżnia się więc frezy do obróbki płaszczyzn, rowków, gwintów, uzębień itp. Frezy te są w (Większości objęte normami państwowymi i nazywane frezami normalnymi. Oprócz nich stosowane są w przemyśle frezy specjalne, służące przeważnie do obróbki kształtowych powierzchni określonych prżedmiótów obrabianych.

więcej