Monthly Archives Czerwiec 2015

Organizacja ostrzenia narzędzi

W zależności od udziału pracownika produkcyjnego w ostrzeniu narzędzi skrawających można wyodrębnić trzy systemy:

a. Pełny udział pracowników produkcyjnych. Wszystkie narzędzia są ostrzone przez pracowników użytkujących te narzędzia. System ten ma miejsce tylko w bardzo małych warsztatach.

więcej

Dobór parametrów skrawania przy frezowaniu

Uwagi dotyczące głębokości skrawania przy frezowaniu były podane poprzednio. Wartości posuwów na jedno ostrze freza przy zgrubnym frezowaniu płaszczyzn frezami walcowymi na frezarkach wspornikowych są przyjmowane w granicach 0,1-P0,2 mm, a wartości posuwów na jeden obrót freza przy wykańczającym frezowaniu – 0,1-P3,0 mm.

więcej

Układ kinematyczny obrabiarki

Na drodze od źródła napędu do organów roboczych obrabiarki znajduje się wiele współpracujących ze sobą mechanizmów, które spełniają dwa główne zadania: przenoszenie napędu i przekształcanie (zmiana) ruchu. Źródło napędu (silnik) wykonuje najczęściej ruch obrotowy. Jeżeli organ roboczy (np, wrzeciono tokarki) również wykonuje ruch obrotowy, nie ma przekształcenia przenoszonego ruchu, lecz tylko zmiana prędkości obrotowej oraz zmiana miejsca, w którym ten ruch jest wykonywany. O ile natomiast organ roboczy wykonuje inny ruch niż źródło napędu, to oprócz zmiany miejsca odbywa się w mechanizmach zespołów roboczych prze kształcanie ruchu. Różnych odmian przekształcania ruchu jest wiele, np. z obrotowego ciągłego na obrotowy okresowy, prostoliniowy ciągły lub okresowy itp.

więcej

Napęd hydropneumatyczny

Napędami hydropneumatycznymi są nazywane takie napędy, w których źródłem energii jest – podobnie jak przy napędzie pneumatycznym – sprężone powietrze. Różnica polega na tym, że w’skutek zastosowania dodatkowych urządzeń hydraulicznych wyeliminowano tu szkodliwy wpływ ściśliwości powietrza. Wyjaśnienie zasady działania takiego napędu jest przedstawione na przykładzie jego zastosowania do przesuwu jednostki wiertarskiej (rys. 18-9).

więcej

Rozkład sił skrawania przy frezowaniu – dalszy opis

Przy frezowaniu współbieżnym siła Ft działa w tym samym kierunku, w którym jest przesuwany stół frezarki. Jeśli więc w mechanizmie napędu stołu frezarki nie ma urządzenia do kasowania luzu na gwincie śruby pociągowej, to ostrze freza – zagłębiając się w materiał obrabianego przedmiotu – może przyspieszyć ruch stołu o wartość tego luzu. Bez wspomnianego urządzenia ruch stołu nie jest ruchem jednostajnym, a praca w tych warunkach może przyczynić się do uszkodzenia narzędzia i obrabiarki.

więcej

Części składowe przeciągacza

Spośród różnych rozwiązań konstrukcyjnych chwytów przeciągaczy polska norma PN-69/M-55107 obejmuje tylko niektóre rozwiązania, przeznaczone w większości do szybkiego mocowania. Zasada szybkiego moco- wahia walcowego chwytu przeciągacza jest wyjaśniona na rys. 13-2.

więcej

Praca i wytrzymałość gwintowników

Na rysunku 15-8 przedstawiono trzy przypadki gwintowania otworu o długości l0 gwintownikami o różnych długościach części skrawającej h. W przypadku i część skrawająca jest krótsza od długości otworu, w przypadku II – równa, a w przypadku III – dłuższa od otworu.

więcej

Obrabialność i skrawalność metali – dalszy opis

Za podstawowy wskaźnik skrawalności jest uznawana trwałość ostrza, ponieważ spośród trzech wskaźników w największym stopniu wpływa ona na wydajność i jednostkowy koszt obróbki. Niezależnie od tego trwałość ostrza jest wskaźnikiem najbardziej ogólnym z uwagi na to, że jest ona uzależniona od obu wskaźników poprzednich (ze wzrostem bowiem oporów skrawania wzrasta obciążenie ostrza, a przez to maleje jego trwałość, jak również wzrastającemu zużyciu ostrza towarzyszy wzrost chropowatości powierzchni obrobionej).

więcej

Drgania samowzbudne

Gdyby przyjąć założenie, że obrabiarka jest całkowicie odizolowana od drgań zewnętrznych, wszystkie jej masy wirujące są idealnie wyrówno- ważone, a elementy jej są idealnie wykonane oraz że nie występuje narzucona przyczynami zewnętrznymi zmienność sił skrawania, to i w tych warunkach mogą powstać drgania. Drgania takie, jak wspomniano poprzednio, nazywane są drganiami samowzbudnymi, a przyczyna ich powstawania tkwi w samym procesie skrawania i jest nią tarcie materiału skrawanego o ostrze narzędzia (czyli niegasnące źródło energii).

więcej

Skrzynki prędkości cz. II

Wykres strukturalny przedstawiony na rys. 19-3 składa się z czterech linii poziomych, odpowiadających poszczególnym wałkom, oraz linii pionowych odpowiadających poszczególnym prędkościom obrotowym. Wykres taki obrazuje dobór zastosowanych przekładni oraz naświetla kombinacje połączeń dla uzyskania wszystkich prędkości.

więcej

Metody zapobiegania drganiom

Dotychczas nie udało się opracować sposobów całkowitego wyeliminowania drgań obrabiarki i narzędzia. Ochronę obrabiarki przed drganiami udzielanymi z zewnątrz przez podłoże .można w znacznym stopniu uzyskać przez zastosowanie wspomnianych poprzednio wibroizolatorów. Stosowane są one obecnie głównie w odniesieniu do szlifierek i innych obrabiarek przeznaczonych do obróbki dokładnej, jak np. precyzyjnych wytaczarek.

więcej