Dobór parametrów skrawania przy frezowaniu

Uwagi dotyczące głębokości skrawania przy frezowaniu były podane poprzednio. Wartości posuwów na jedno ostrze freza przy zgrubnym frezowaniu płaszczyzn frezami walcowymi na frezarkach wspornikowych są przyjmowane w granicach 0,1-P0,2 mm, a wartości posuwów na jeden obrót freza przy wykańczającym frezowaniu – 0,1-P3,0 mm.

Przy frezowaniu czołowym posuw na jedno ostrze freza przyjmuje się w granicach 0,08-0,3 mm przy obróbce stali, 0,3i-0,8 mm przy obróbce| żeliwa i 0,15-0,4 mm przy obróbce stopów nieżelaznych.

Okresową prędkość skrawania przy frezowaniu oblicza się wg wzoru szczegółowego o postaci podobnej jak przy toczeniu. W praktyce warsztatowej okresową prędkość skrawania przy frezowaniu określa się na podstawie nomogramów. Przykłady takich nomogramów dla częściej stosowanych w praktyce przypadków frezowania, tzn. frezowania stali frezami wdlcowymi oraz frezowania żeliwa głowicami przytoczono na rys. 7-14 i 7-15. Na nomogramach tych zaznaczone są przykłady wyznaczania okresowej prędkości skrawania.

Przy wyznaczaniu okresowej prędkości skrawania na podstawie wzoru szczegółowego bądź przykładowo załączonych nomogramów należy przyjmować następujące zalecane okresy trwałości ostrzy: dla frezów walcowych o średnicy 63 mm T = 120 min, dla frezów o średnicy 100 mm T = 180 min. Dla głowic frezowych z ostrzami z węglików spiekanych czas ten przyjmuje się od T = 120 min przy średnicach 80 mm do T = = 420 min przy średnicach 400 mm. Można w przybliżeniu przyjąć, że dla głowic frezowych zalecana trwałość ostrza w minutach równa jest liczbowo średnicy głowicy wyrażonej w mm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>