Normalizacja ciqgów prędkości i posuwów

Zalety stopniowania prędkości obrotowych według ciągów geometrycznych spowodowały, że ciągi te są powszechnie stosowane w budowie obrabiarek nie tylko do wyznaczania prędkości obrotowych wrzecion, lecz również prędkości ruchów prostoliniowych (liczby skoków) oraz posuwów. Ciągi te zostały znormalizowane. Podstawą ich normalizacji są ciagri Renarda (tabl. 18-1), których iloraz jest określony wzorem

Ciąg R40 ma bardzo drobne stopniowanie i jest stosowany tylko do sporządzania tablic liczb normalnych, natomiast w budowie obrabiarek ciągiem podstawowym jest ciąg R20, rozwijany z liczby 1 i zawierający liczby 355, 710, 1400 i 2800 (tabl. 18-2). Liczby te są w przybliżeniu równe liczbom prędkości obrotowych asynchronicznych silników elektrycznych przy pełnym ich obciążeniu. Ponadto ciąg ten jest przyjmowany przy stopniowaniu posuwów.

Pełne oznaczenie ciągu zawiera dodatkowo liczbę (podaną w nawiasach), z której ten ciąg jest rozwijany. Np. R20/4 .. . (1400) … określa ciąg o ilorazie q> = j/10 = 1,58, zawierający liczbę 1400.

Prędkości obrotowe wrzecion obrabiarek dobiera się wg normy PN- -62/M-03150, która ustala-szereg następujących odmian pojęciowych prędkości obrotowych:

Prędkości obrotowe normalne są to prędkości wrzecion występujące przy pełnym obciążeniu silnika napędowego. Prędkości te są liczbami ciągu R20 i podaje się je w tabliczkach instrukcji obrabiarek.

Prędkości obrotowe nominalne n są zaokrąglonymi w ustalony sposób wartościami prędkości normalnych ciągu R20 .. .(1)…. Prędkości te są wykorzystywane przy obliczeniach czasów maszynowych obróbki.

Prędkości obrotowe teoretyczne nt są to dokładne wartości wyrazów ciągu ustalone na podstawie zależności n2 = nI-cp n3 = n -q> = TŁJ cp2 … nk = Tii-fpk-1. Wartości tak ustalonych wyrazów ciągu są podstawą do obliczania odchyłek prędkości i wyznaczania teoretycznych wartości przełożeń mechanizmów napędowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>