Czynniki wpływające na trwałość ostrza

Czynnikami mającymi największy wpływ na trwałość ostrza są: właściwości materiału skrawanego i materiału ostrza, stan powierzchni ostrza i jego geometria, warunki chłodzenia ostrza oraz parametry skrawania.

Wpływ materiał skrawanego na trwałość ostrza charakteryzuje się głównie jego ściernością, Sciernością każdego rozpatrywanego materiału jest nazywana jego cecha czynna – zdolność materiału do ścierania innego materiału współpracującego na jego powierzchni trącej, Scier- ność metalu zależy przede wszystkim od jego składu chemicznego i struktury. '

Wpływ materiału ostrza na jego trwałość charakteryzuje się ścieralnością tego materiału w określonej temperaturze skrawania. Ścieralnością rozpatrywanego materiału nazywana jest jego cecha bierna – podatność tego materiału na ścieranie przy współpracy z innym materiałem (przeciwnym pojęciem do ścieralności jest odporność materiału na ścieranie). Stale szybkotnące odznaczają się mniejszą ścieralnością od stali narzędziowych węglowych, natomiast ścieralność węglików spiekanych jest mniejsza od ścieralności stali szybkotnących. Zmniejszenie ścieralności, czyli zwiększenie odporności ostrza na ścieranie, może być uzyskane przez zastosowanie specjalnych zabiegów obróbki cieplnochemicz- nej, a głównie azotowania i cyjanowania.

Stan powierzchni ostrza, a przede wszystkim ich chropowatość, ma znaczny wpływ na trwałość ostrza. Ostrza z dotartymi powierzchniami natarcia i przyłożenia wykazują większą trwałość ze względu na zmniejszone zużycie ostrza, zwłaszcza w pierwszym okresie pracy.

Chłodzenie ostrza w dwojaki sposób wpływa na zwiększenie trwałości ostrza: 1) przez obniżenie temperatury skrawania, przez co zmniejsza się ścieralność materiału ostrza (chłodzące działanie cieczy), 2) przez zmniejszenie współczynnika tarcia materiału skrawanego o ostrze (smarujące działanie cieczy).

Parametry skrawania, tzn. prędkość skrawania, posuw i głębokość skrawania, w dużym stopniu wpływają na okres trwałości ostrza. Inny jest jednak wpływ posuwu i głębokości skrawania oraz wpływ prędkości skrawania. Wpływ posuwu i głębokości skrawania przejawia się przede wszystkim wzrostem lub zmniejszeniem obciążenia ostrza, co tylko pośrednio jest związane z temperaturą skrawania, natomiast wpływ prędkości skrawania przejawia się bezpośrednio zmianą temperatury skrawania i zmianą ścieralności materiału ostrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>