Konstrukcja noży ogólnego przeznaczenia

Przekroje trzonków noży imakowych ogólnego przeznaczenia oraz dopuszczalne siły skrawania z uwagi na wytrzymałość trzonka noża są podane w tabl. 4-1. Noże o małych przekrojach trzonków są wykonywane przeważnie jako jednolite ze stali szybkotnącej, o średnich wymiarach – jako zgrzewane, a o dużych wymiarach trzonków – z nalutowaną płytką ze stali szybkotnącej. Noże z płytkami z węglików spiekanych są wykonywane dla pełnego zakresu przekrojów trzonków.

Odmiana A – ostrze z plaska powierzchnia natarcia – jest stosowana w nożach z prostoliniową 1 krzywoliniową krawędzią skrawającą (z uwagi na łatwość ostrzenia przez szlifowanie powierzchni przyłożenia i natarcia).

Odmiana B – ostrze z powierzchnią natarcia ze ścinem o kącie Yo od -5° do ü° – jest stosowana w nożach tokarskich głownie z prostolimo- wą krawędzią skrawającą. il Obróbka skrawaniem

Trzonki noży są wykonywane ze stali St6 i St7 lub ze stali 45 i 55. W szczególnych przypadkach noży silnie obciążonych trzonki wykonuje się ze stali 40H. Powierzchnia podstawy trzonków noży jest obrobiona. Pozostałe nieobrabiane powierzchnie zabezpieczone są przed korozją.

Dobór przekroju trzonka noża ze względu na jego wytrzymałość może być dokonany bądź na podstawie tabl. 4-1, bądź wg wzoru 3-17 – po przyjęciu dopuszczalnych naprężeń na zginanie kg do 100 MPa.

Geometria ostrza noży handlowych ze stali szybkotnących jest przystosowana do skrawania metali średnio twardych i miękkich. Noże z ostrzami z węglików spiekanych przeznaczone do skrawania metali średnio twardych mają kąt natarcia y = 12°, do skrawania metali twardych y = 5°.

Zalecane wartości kątów natarcia i przyłożenia w nożach tokarskich w zależności od własności wytrzymałościowych lub twardości materiału skrawanego i posuwu są podane w tabl. 11-2. Wartości kątów przystawiania krawędzi głównej i pomocniczej są uzależnione od warunków obróbki, co w nawiązaniu do poszczególnych typów noży ogólnego przeznaczenia określa zakres ich stosowania. Zdzieraki proste z kątami przystawienia %T równymi 60 lub 70° są stosowane do toczenia wzdłużnego przy średniej sztywności układu: obrabiarka – uchwyt – narzędzie – przedmiot (o – u – n – p) natomiast zdzieraki proste wzmocnione z kątami równymi 30 lub 45° – do toczenia wzdłużnego przy dużej sztywności tego układu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>