Spęczenie wióra

Spęczeniem wió’ra nazywana jest zmiana wymiarów wióra w stosunku do wymiarów’ warstwy skrawanej, z której ten wiór powstał. Długość wióra lw jest krótsza od długości warstwy skrawanej l (drogi skrawania), natomiast pole poprzecznego przekroju wióra Aw – większe od pola poprzecznego przekroju warstwy skrawanej A (rys. 3-12).

Spęczenie wióra zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od własności materiału skrawanego, prędkości skrawania i geometrii ostrza. Im materiał skrawany jest bardziej plastyczny, tym spęczenie wióra jest większe. Dla stali średnio twardych wskaźnik spęczenia wióra jest równy ok 5, a przy skrawaniu żeliwa ok. 1.

Największe spęczenie wióra występuje przy prędkościach skrawania lO-i-50 m/min. Ze wzrostem« prędkości skrawania spęczenie wióra maleje, a poczynając od prędkości ok. 200 m/min wartość wskaźnika spęczenia wióra praktycznie pozostaje niezmienna.

Wpływ geometrii ostrza na spęczenie wióra można wyjaśnić rozpatrując rys. 3-13. Ponieważ ze wzrostem kąta skrawania 8 maleje wartość kąta poślizgu ty, więc tym samym wraz ze zmniejszeniem 'kąta natarcia wzrasta spęczenie wióra (rys, 3-14),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>