Powstawanie wióra

Proces skrawania polega na mechanicznym oddzielaniu przez ostrze narzędzia materiału warstwy skrawanej i przetwarzaniu go na wióry. To oddzielanie materiału warstwy skrawanej jest procesem bardzo złożonym i odbywa się w wyniku powstających w tym materiale odkształceń sprężystych i plastycznych przy zmiennych i wysokich temperaturach obszaru skrawania, przy istnieniu tarcia, zjawiska spęczania i utwardzania wióra, ścierania się ostrza, powstającego i zanikającego narostu na ostrzu narzędzia itp. Wszystkie te zjawiska wzajemnie na siebie oddziałują.

Na rysunku 3-1 pokazano schematycznie oddzielanie materiału warstwy skrawanej przez ostrze narzędzia. W płaszczyźnie oddzielania wyznaczonej przez tor drogi krawędzi ostrza występują składowe naprężenia styczne rx oraz normalne ay w układzie współrzędnyćh xOy. Naprężenia styczne mają największą wartość w miejscu działania krawędzi ostrza i maleją do zera wraz ze wzrostem odległości od tego miejsca. i

Naprężenia normalne mają bardziej złożony przebieg. W punkcie początkowym są one naprężeniami rozciągającymi (+ay), powodującymi w pewnych warunkach samoczynne rozdzielanie (pękanie) materiału, wyprzedzające krawędź ostrza. W pewnej odległości od krawędzi naprężenia normalne, malejąc, osiągają wartość zerową, po czym przechodzą w naprężenia ściskające (-av).

Ten złożony układ naprężeń wywoływanych przez ostrze narzędzia w materiale skrawanym prowadzi do powstawania początkowo odkształceń sprężystych i plastycznych, a następnie odkształceń niszczących spójność materiału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>