Pomiar składowych sił skrawania

Większość stosowanych obecnie siłomierzy tokarskich jest przeznaczona do pomiaru tylko składowej Fv siły skrawania. Siłomierz piezoelektryczny (rys. 3-20a). Pod działaniem siły F„ koniec trzonka noża 1, a ściślej mówiąc koniec oprawki, w której jest zamocowany nóż, wywiera za pośrednictwem trzpienia 2 nacisk o wartości F’„ na dno skrzynki 3. Skrzynka 3, o cienkich ściankach bocznych, jest unieruchomiona od góry. Wewnątrz skrzynki znajduje się stos płytek kwarcowych, które charakteryzują się tym, że pod wpływem ściskania pojawiają się na ich powierzchniach ładunki elektryczne (zjawisko piezoelek- tryczności). Różnica napięć (proporcjonalna do wartości nacisku F’v) jest przekazywana do wzmacniacza 4, a następnie odczytywana na miliwolto- mierzu 5. Cechowania siłomierza dokonuje się w ten sposób, że nóż obciąża się znanymi silami Fv i notuje się odpowiadające im wskazania mili- woltomierza.

Siłomierz kondensatorowy (pojemnościowy) – rys. 3-20b, Zmiana nacisku na skrzynkę wywołuje tu zmianę odległości płytek kondensatora, a tym samym i jego pojemności. Miernikiem wartości składowej F„ siły skrawania jest zatem pojemność kondensatora.

Sitomierz indukcyjny (rys. 3-20c). Wewnątrz skrzynki znajdują się dwie cewki (elektromagnesy), których rdzenie swym kształtem przypominają dwuteowmik. Istnieją tu dwa obwody prądu. Do obwodu pierwotnego i jest doprowadzany prąd zmienny. W obwodzie wtórnym II powstaje prąd indukcyjny, którego napięcie zależy między innymi od szczeliny powietrznej 5 stanowiącej przeszkodę dla linii sil pola magnetycznego. Zmiana nacisku na skrzynkę powoduje zmianę wielkości tej szczeliny, a tym samym i zmianę napięcia prądu w obwodzie wtórnym. Miernikiem siły skrawania jest tu zatem napięcie prądu indukowanego.

Oprócz opisanych wyżej silomierzy tokarskich są również stosowane i inne, na przykład hydrauliczne. Są to przeważnie siłomierze służące do jednoczesnego pomiaru wszystkich trzech sił składowych, z automatycznym zapisem wykresu wartości mierzonych sił na przesuwającej się taśmie papieru. Obecnie coraz szerzej stosowane są siłomierze z czujnikami oporowymi, czyli tensometrami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>