Podstawy określania zalecanego okresu trwałości ostrza cz. II

Obliczone na podstawie tych wzorów trwałości ostrza Tnw są bardzo krótkie. Jeżeli na przykład robotnik traci na wymianę noża Tzn = 2 min, to przy pracy nożem ze stali szybkotnącej największa wydajność obróbki wystąpi wtedy, gdy parametry skrawania będą tak dobrane, że trwałość będzie równa Tnw = 72 = 14 min, a przy pracy nożem z węglików spiekanych Tnw = 4-2 = 8 min. Podstawiając te krótkie okresy trwałości ostrza na miejsce trwałości zalecanej Tz we wzorach 4-13 i 4-14, otrzymuje się bardzo duże okresowe prędkości skrawania vT, jako vnw. Wprawdzie przy takich bardzo dużych prędkościach skrawania jest uzyskiwana największa wydajność obróbki, to jednak z uwagi na odpowiednio duże koszty obróbki z tytułu szybko zużywających się narzędzi prędkości te są stosowane tylko w szczególnych przypadkach, przy wykonywaniu operacji (zabiegów) tzw. limitujących, tzn. operacji (zabiegów) stanowiących „wąskie gardło” produkcji. Dla wszystkich pozostałych operacji (zabiegów) powinny być stosowane parametry skrawania zapewniające najmniejsze koszty obróbki.

W przypadku gdy praca odbywa się np. na tokarce wielonożowej, kilkoma nożami w liczbie z, to wspólny dla nich okres trwałości ostrza przy największej wydajności T„u„ będzie odpowiednio dłuższy, gdyż więcej czasu będzie się traciło na ich wymianę.

Okres trwałości ostrza przy najmniejszych kosztach obróbki, nazywany krócej trwałością ekonomiczną Te, można określić analizując koszt wykonania operacji. Ostateczną postacią wzoru dla obliczania tej trwałości ekonomicznej jest

Porównując wzory 4-18 i 4-21 można stwierdzić, że ekonomiczny okres trwałości ostrza jest większy od okresu trwałości ostrza przy największej wydajności, ponieważ we wzorze 4-21 do czasu traconego na wymianę narzędzia Tzn dodana jest jeszcze wartość stosunku kosztów KNjK0. W związku z tym ekonomiczna prędkość skrawania ve jest odpowiednio mniejsza od prędkości odpowiadającej największej wydajności vnw.

Wykres obrazujący zależność wydajności obróbki J oraz kosztu obróbki K od prędkości skrawania przy wykonywaniu określonej operacji jest przedstawiony na rys, 4-5, Zakreskowany przedział prędkości skracania od ve do vmo może być ogólnie traktowany jako przedział prędkości zalecanych vz. W zależności od konkretnych potrzeb uzasadnionych techniczno-ekonomicznymi warunkami produkcji obrabianych części trwałość ostrza powinna być tak dobrana, by prędkość skrawania była zawarta

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>