Charakterystyka i odmiany frezowania

Rozróżnia się dwie odmiany frezowania: obwodowe (walcowe) i czołowe.. Frezowaniem obwodowym (rys, 7-la) jest nazywane takie frezowanie, przy-którym oś obrotu freza zajmuje położenie równoległe do powierzchni obrabianej, frezowaniem czołowym zaś (rys. 7-Ib) – frezowanie, przy którym oś obrotu freza zajmuje położenie prostopadłe do powierzchni obrabianej.

Frezowanie, czołowe odznacza się szeregiem zalet w porównaniu z frezowaniem obwodowym. Do zalet tych należą przede wszystkim większa wydajność obróbki, spokojniejsza praca obrabiarki, większa dokładność- wymiarowa i większa gładkość powierzchni obrobionej. Względy te spowodowały, że obecnie przy obróbce płaszczyzn coraz częściej frezowanie obwodowe zastępuje się frezowaniem czołowym.

Rozróżnia się frezowanie zgrubne, średnio dokładne, dokładne i – stosowane w wyjątkowych przypadkach – bardzo dokładne. Przy tych rodzajach frezowania uzyskiwane są następujące klasy dokładności wykonania i chropowatości powierzchni:

Frezowanie obwodowe może być wykonywane przy dwojakim układzie ruchów freza i przedmiotu obrabianego: podczas frezowania przeciwbieżnego (rys. VII-2a) przedmiot obrabiany przesuwa się w kierunku przeciwnym do ruchu pracujących ostrzy freza, podczas frezowania współbieżnego przedmiot obrabiany przesuwa się w kierunku zgodnym z ruchem pracujących ostrzy freza (rys. 7-2b). Punktami A oznaczono miejsce wcinania się ostrza w materiał, a punktami B – wyjście ostrza z materiału.

Przy przeciwbieżnym frezowaniu materiałów jednorodnych (nie mających np. utwardzonego naskórka odlewniczego) ostrza freza szybciej się zużywają niż przy frezowaniu współbieżnym. Wynika to stąd, że ostrze freza pracującego przeciwbieżnie nie od razu zagłębia się w materiał skrawany, lecz początkowo ślizga !się po materiale, trąc o powierzchnię obrobioną przez ostrze poprzednie. Przyczyną ślizgania się ostrza jest rozpoczynanie skrawania od grubości warstwy równej zero oraz uginanie się trzpienia, na którym osadzony jest frez. Przy frezowaniu współbieżnym nie występuje ślizganie się ostrza po materiale, gdyż skrawanie materiału rozpoczyna się od razu od pewnej grubości. Szybsze zużycie ostrzy freza pracującego współbieżnie występuje tylko przy zgrubnym frezowaniu powierzchni surowych, jak np. powierzchni odlewów i odkuwek, których zewnętrzne warstwy są utwardzone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>