Określenia płaszczyzn cz. II

Kąt ten jest dodatni, gdy wierzchołek ostrza jest najwyższym punktem głównej krawędzi skrawającej, ujemny zaś, gdy wierzchołek ostrza jest najniższym punktem tej krawędzi (rys. 2-3).

Analogiczny kąt pochylenia X’s ma pomocnicza krawędź ostrza. Kąt ten jest” mierzony w płaszczyźnie P’s. Wartości tego kąta nie podaje się na rysunku wykonawczyni noża, ponieważ wynika on z wartości kątów y0,

Dla poprawnego ukształtowania ostrza, jako bryły geometrycznej, należy na rysunku wykonawczym noża zaznaczyć jeszcze kąt przyłożenia a o, występujący na pomocniczej powierzchni przyłożenia. Kąt ten występuje w pomocniczej płaszczyźnie przekroju ostrza P’0 i jest zawarty między styczną do pomocniczej powierzchni przyłożenia i płaszczyzną P’a pomocniczej krawędzi skrawającej. '

W szczególnych przypadkach zachodzi potrzeba .określenia wartości kątów przyłożenia an i natarcia '/«> występujących w płaszczyźnie P„ prostopadłej do głównej krawędzi ostrza. ,

Przy określaniu geometrii ostrza w układzie wykonania powstaje niekiedy konieczność (np. przy wykonywaniu noży do toczenia ślimaków) obliczenia wartości kątów ostrza w dodatkowych dwóch płaszczyznach odniesienia, nazywanych płaszczyznami kierunkowymi. Jedną z tych płaszczyzn jest płaszczyzna Pf wyznaczona przez kierunek posuwu druga (Pp) jest do niej prostopadła. Obie te płaszczyzny są prostopadłe do płaszczyzny podstawowej PT, a ślady ich pokazano na rys. 2-4. Nóż pokazany na tym rysunku pracuje przy posuwie bocznym, dlatego płaszczyzna kierunkowa posuwu Pf jest również nazywana płaszczyzną boczną lub poprzeczną, a płaszczyzna kierunkowa Pp – płaszczyzną tylną lub podłużną .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>